Successive graduate student list of the major localization of Marxism in China

2007: Deng Rongren, Luo Wenqing, Xu Yan, Xu Yao, Zhang Hua, Zhong Xiaoxiong

2008: Ma Jin, Guo Dehou, Ye Meiyu, Yang Xiaoxia, Qiu Guowen, Zhong Qiang

2009: Chen Zhao, Feng Deyi, Jiang Miaoyan, Liao Yana, Lin Yze, Pan Jingjing, Wang Chao, Yi Chuan, Zhang Zhachun

2010: Yi Xiaoyun, Chen Mei, Li Junhong, Zhang Yuting, Lu Ganming, Huang Wenyong, Hu Gang, Deng Binghong, Jin Tianlai

2011: Xie Mingwei, Li Zhiquan, Zhu Lin, Li Jian, Li Xingyu, Zhang Chunyuan, Li Lisi, Yuan Liang, Xie Jinyou, Qiu Anan

2012: Chen Ying, Gu Jiejing, Li Jiajie, Liang Miaorong, Liang Zhiwei, Ling Yanfang, Long Dong

Lu Tingting, Meng Di, Wang Ying, Wang Zhujun, Wu Jiamin

2013: Chen Xiaomin, Chen Zhiyong, Chi Yuansi, Lan Xueming, Liao Jiawen, Wang Fei, Xu Dongdong

Yi Zhaoxia

2014: Huang Xiaoxin, Lin Ke, Peng Xianghe, Wu Xiaoxu, Xu Liujin, Yang Junlin, Zhou Xiaohui

2015: Chen Chang, Du Yulian, Li Fufen, Lin Feng, Tan Ying

2016: Han Shuo, Chen Yongbo, Xie Yimei, Lin Jieru, Zhang Chunqin