Third degree assessment committee

A total of 9 people

Chairman: Zhang Fengqing
Vice Chairman: Li Mei, Xu Dabing
Secretary: Huang Hao (part time)

Members: Pan Lihong, Cui Huixia, Yuan Yanlin, Li Jinzhao, Liu Li