Director:Zhu Bin

Professor:  Zhang Fengqing, Xu Dabing, Cui Huixia, Zhou Shangwan

Associate Professor:Zhu Bin, Li Jinzhao, Yuan Yanlin, Liu Ting, Liu Li, Chen Jie, Zhu Hongmei, Li Ruoheng, Li Shiyan

Lecturer:Cai Xiaoting, Zhu Peiyuan, Huang Weiwei