Director:Huang Hao

Professor:  Nie Wenjun

Associate Professor:  Jiang Zhengfeng, Huang Hao, Zheng Lijuan

Lecturer:  Yuan Qunli, Yu Gui'e, Li Weijian, Cheng Hua, Chen Lei, Wang Zhubo, Xu Rui, Han Shu Mei, Lin Xiaoxi