Director:Fan Bihong

Professor:  Tang Tuhong

Associate Professor:  Fan Bihong, Cheng Huaqing, Lian Qingwei, Zheng Ping

Lecturer: Zuo Miaofang, Chen Zhihua, Peng Shuyuan, Yu Xi, Dong Yuxia, Feng Hao, Bu Yanhua